هر مسجد یک خانه، هر کسبه یک کالای اساسی

بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل

هر مسجد یک خانه، هر کسبه یک کالای اساسی

بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل

کمک به ساخت مسکن

مشارکت در بازسازی خانه های تخریب شده توسط سیل

کمک به ساخت مسکن

مشارکت در بازسازی خانه های تخریب شده توسط سیل

کمک به تهیه کالای اساسی ضروری

مشارکت در تهیه کالاهای اساسی ضروری برای آسیب دیدگان از سیل

کمک به تهیه کالای اساسی ضروری

مشارکت در تهیه کالاهای اساسی ضروری برای آسیب دیدگان از سیل